Faz2Music Logo, فازتوموزیک
استفاده از سایت فاز تو موزیک به معنی آگاهي و توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد :


 

 
1. شرایط و ضوابط استفاده از سایت:

 

2. شرایط و ضوابط خدمات ما
3. شرایط کانونی

 

* ارتباط با ما

ارتباط از طریق سایت

تلفن پشتیبانی : 09384945373 یک زمان